V esku je konkurence nejsilnj, i tak chceme poslit, k nov fka Teska – iDNES.cz

Vystdala jste ve spolenosti mnoho pozic, dva roky jstevedla poboku v Turecku.Jak to tam bylo v porovnn se stedn Evropou? Jac jsou Turci zkaznci?
V roce 2013 jsem dostala nabdku vst v Turecku obchodn s Kipa, kterou v t dob vlastnilo Tesco. Tak jsme se tam s celou rodinou odsthovali a ili dva roky. Jako komern editelka jsem tam vedla hypermarkety i mal expresn prodejny. Retailov obchod tam urit ovlivuje mstn kultura i lid, v Turecku je velmi siln konkurence. Zkaznci milovali chodit do velkch obchodnch dom. Pro m to bylo tehdy opravdu pekvapen, e tam cel rodiny zcela pirozen v sobotu i v nedli strvily cel den. Mli to jako rodinn vlet. Nakoupilo se, dti si zaskkaly v jump aren a rodie si sedli na kvu. Oni se nakupovnm vyloen bavili.

Katarna Navrtilov

generln editelka spolenosti Tesco

  • Vystudovala Ekonomickou univerzitu vBratislav.
  • Skarirou ve spolenosti Tesco je spjat vce ne 20 let, zanala jako koordintorka nkupu. Od t doby prola adou pozic na komernm oddlen, zastvala roli obchodn editelky vTesco Kipa vTurecku. Nsledn byla lenkou veden stedoevropskho Teska v pozici personln a nsledn i produktov editelky.
  • Od leton dubna je generln editelkou Tesco Stores vesk republice.

Vedouc pozice a jet ena v Turecku, jak vs pijali?
No, asi mli na zatku jinou pedstavu. Muskulaturou nejsem drobn ena. Svou vkou jsem tam mnoh pevyovala a blonat vlasy tomu moc nepidaly. Ale nikdo m za to nesoudil. Za ty dva roky jsem se opravdu nesetkala s tm, e by mi nkdo dval najevo, e jsem ena, navc ze stedn Evropy.

S obchodnmi partnery jsme doshli velmi dobrch vsledk, bylo to dan tm, e m na vedouc pozici respektovali a veker uzaven dohody bez problm plnili. A to pro tyto lidi bylo zsadn, zkrtka vdycky dodreli sv slovo. Jak jsem se kolikrt pesvdila stn dohoda m v Turecku vt vhu ne podepsan papr. Podle toho se pak nastavovaly platy a vlastn nikdo neeil, e nem smlouvu.

Co se tkalo zamstnanc, tak na n vzpomnm velmi pkn. Vichni lid byli opravdu oteven a ptelt a vlastn vbec neeili odkud pochzm, ale kdo jsem a co umm. Vzpomnm si, e jsem v rmci adaptace absolvovala kulturn trnink, ovem asi dva tdny po mm nstupu. S mstnmi zvyklostmi jsem se seznmila skoro za pochodu.

S jakmi napklad?
Kdy jsem obchodn cestovala po Turecku, pila jsem do restaurace, kam m jeden obchodn partner pozval, a kolega mi ukzal, kam si mm sednout. J jsem s dky podkovala a chtla jsem si msto vybrat sama. Kolega mi tehdy vysvtlil, e jsem host a vbr msta uruje hostitel a povauje se to za velkou poctu. To jsem pak opravdu uvdomila, e m berou jako obchodnho partnera, kter reprezentuje mezinrodn spolenost, nikoliv jako enu, i Evropanku.

V Tesku pracujete ji 22 let. Nikdy jste neuvaovala o zmn?
Nikdy jsem nemla dvod mnit firmu. Kdy se podvm na svj ivotopis, tak tam sice mm stle stejnho zamstnavatele, ale mnoho rznch pozic, kter jsem mnila tm kad rok a pl. Vdycky jsem dostala njakou zajmavou nabdku, kterou jsem rda pijala. Kdy je lovk spokojen a bav ho to a zamstnavatel mu dv rzn monosti, tak nemte potebu nco mnit.

V Maarsku je Tesco jednikou, tady je sp tykou. Je va hlavn rol dostat Tesco na vy pky?
Pokud to porovnme se zahranim, tak je dleit si uvdomit, v jakm prosted se pohybujeme na eskm trhu. V esk republice je nejkonkurennj trh, v Praze je pak na metr tveren nejvce potravinovch obchod ve stedn Evrop, to nikde v zahrani nen.Je to dan histori. Zatkem 90. let minulho stolet byla Praha branou stedn Evropy pro vstup mezinrodnch a firem z rznch obor. Nsledovaly je tak nadnrodn potravinov etzce, kter tak chtly mt zastoupen v Praze.

Moje role je hlavn poslit pozici i celkov vnmn Teska. Pokraujeme v otevrn novchprodejen, roziujeme spoluprci s externmi dodavateli, vce se soustedme na online prodej. V onlinu vidm nejvt potencil rstu, je to jeden z pil, ktermu se te budeme hodn vnovat.

Znamen to, e byste kamenn prodejny redukovali?
Kamenn obchod urit nevymiz, ale urit se zmn. Online rychle roste a korona to jen podpoila. Zaznamenali jsme nrst potu objednvek o sto procent (srovnn 1. bezna 2020 a 1. bezna 2021), sluba je nyn dostupn pro 6,4 milionu zkaznk v esku, prmrn nkup v pes 38 kilogram a m pes sedmdest poloek. Prodej v kamennch obchodech ovem stle tvo a 90 procent.

Dej si zbo do taky a jdi. Tesco v Britnii otevelo obchod bez pokladen

A stle bude Tesco clit na men obce s menmi prodejnami?
Ano, v tom se nic nemn, stle chceme bt bl k zkaznkovi i v mench mstech. Vdycky je poteba si o dan lokalit zjistit co nejvce daj, kolik tam psob konkurennch hr, jak tam je populace, kde jsou voln msta.

V rezidennch oblastech volme vtinou abku. V centru ubylo mnoho zkaznk, hlavn lid z kancele. Take jsme logicky nae prodejny zmenili rozlohou, ale nen to na kor sortimentu. Intenzivn pracujeme na uspodn prodejny, na vyuit kadho msta. Reagujeme a zrove reflektujeme pn zkaznka, kter chce mt irok vbr, ale na men ploe. Nechce tam u trvit tolik asu.

Nkter sortiment jste peci jen z nabdky vyadili, pro?
Vychzeli jsme z preferenc zkaznka. Velk spotebn zbo v naich obchodech nedvalo pln smysl. Zkaznk si takov zbo radji koup ve specializovanm obchod ne u ns.

Ovlivnil njak brexit dodvky vrobk prv z Velk Britnie? Potkali jste se s njakmi problmy?
Spe ne. Zastoupen tchto vrobk je asi jedno procento. Spolupracujeme s vce ne 600 eskmi producenty, obzvl᚝ pro nai privtn znaku, co jim dv jistotu do budoucna. Podporujeme lokln ekonomiku. Nai mezinrodn s pouvme tak k poskytovn pleitost pro mstn dodavatele, aby mohli exportovat sv vrobky, piem v roce 2019 inil celkov vvoz zbo do prodejen Tesco mimo eskou republiku 5 miliard korun.

A pokud se jednalo o britsk znaky, tak to jsou vtinou trvanliv, such potraviny, take jsme se mohli dostaten pedzsobit.

Potraviny jsou zdrojem kodlivch emis. Tesco proto smuje k udritelnm nkupm

Jako prvn jste zveejnili sla, kter se tkaj potravinovho pltvn. Jak se da ta sla sniovat?
Podle naich nejnovjch daj jsme od roku 2016 snili pltvn potravinami v eskch provozech o 71 procent.

sporou vc ne 22 522 tun potravin, kter by jinak byly vyhozeny, ale byly vyuity pro lidskou spotebu nebo jako krmivo pro zvata, uetilo Tesco v esku 72 tisc tun CO2 bhem ty let.

Jak zmnila pandemie pstup zkaznk ke zdravjmu ivotnmu stylu a tmatu udritelnosti?
Urit se bhem covidu zvilo povdom o zdravjch potravinch. Zkaznci ji nevybraj jen podle ceny, ale u se tak zamuj na obsah. A velmi vnmaj, jak se firmy prezentuj v otzce udritelnosti i odpovdnosti k ivotnmu prosted, to je dost ovlivuje. Sama mm dv dospvajc dti a otzku ivotnho prosted e, bav se o tom, zajmaj se o to. Je to urit tma budoucnosti a mnoho firem by rdi do tchto aktivit vce zapojili tak stt.

V poslednch letech se nm da minimalizovat i dokonce pln odstranit pebyten plastov obaly a nahradit je recyklovatelnmi. Edukujeme spotebitele, co vlastn udritelnost znamen. Nejsou to jen plasty, ale tak zbyten pltvn. Sname se neprodejn zbo nevyhazovat, ale poslat do potravinovch bank, nebo na farmy zvatm.

We would love to say thanks to the author of this short article for this outstanding content

V esku je konkurence nejsilnj, i tak chceme poslit, k nov fka Teska – iDNES.cz