Nelhostejnost by v ns mla zstat, k spoluzakladatel Ceny Michala Velka – iDNES.cz

Snaila jsem se fungovat jako ped tm, popsala Elika Sommerov svj osud po udlosti, kdy se ped estncti lety mezi n a tonka, kter ji ohrooval, postavil Michal Velek. V t dob j bylo dvacet a studovala vysokou kolu. Musela pak navtvovat psychoterapii.Mla jsem tst. V rodin mme psychology profesionly, vyprv s tm, e j psychoterapie pomohla. Udlost byla tehdy sledovan mdii a dotkala se vech stran.

Elika zstvala dlouhou dobu v anonymit. Prv i kvli tlaku ze strany Velkovch a mdi.Te jsme s Ivou (vdova po Michalu Velkovi, pozn. red.) v kontaktu a nae vztahy jsou vel, k.

V t dob se tak sela s Vtzslavem Vurstem, spoluzakladatelem Ceny Michala Velka. Lpe se mi mluvilo s nkm, kdo je nezastnn, piznala, pro tehdy souhlasila se schzkou. lo mi trochu i o to, vytvoit most a srazit nkter hrany, pospal dvody setkn s Elikou i Ivou Vurst. Nakonec ob strany souhlasily se spolenou schzkou.

Cena Michala Velka

Ve tvrtek 4. listopadu se po estnct pedv Cena Michala Velka. Udluje j Nadace ADRA a televize Nova za odvahu pi zchran ivota. Ocenni mohou bt dospl i dti, kte pomohli zachrnit ivot druhho lovka. Zachrnci nesm bt profesionlov, tedy lkai, policist, vojci nebo hasii.

Vichni ti to mme v iv pamti. Bylo to pro m velmi siln. Elika vzala ri a li jsme k Iv, kter upekla bbovku, popisuje prvn spolenou schzku Vurst. Dodal, e tehdy bylo pro Ivu Velkovou dleit slyet pbh z druh strany.Nkter pbhy jsou jako vzcn korle. Jeden z nich je i tento, vzpomnal na setkn. Pro Eliku to bylo zsadn a piznala, e zrove mla strach.Ukonily jsme tm etapu a mohly jsme pozdji navzat, ekla. Pt let pot se shledaly znovu.

Zhruba pt let po schzce Elika souhlasila, e se do projektu tak zapoj. Od t doby je lenkou vboru Ceny Michala Velka,popisuje Vurst. Dodal tak, e na prvn konferenci, kde Sommerov vystoupila se svm pbhem, ji manelka Michala Velka nejdve nepoznala.Ve chvli, kdy skonila, Iva stla vzadu. Prola celm slem a Elice veejn podkovala za svdectv a objaly se, popisuje emotivn zitek Vurst.

Krom hlavn ceny se udluje i dtsk kategorie do patncti let, kde oceuj vechny nominovan.Nejmlad byly ti a pl roku. Zachrnila svho mladho bratra, kter se topil ve studn, piblil pbh Vurst. Dal je seniorsk kategorie od osmdesti let. V hlavn kategorii jsme dostali za estnct let pes tisc nominovanch pbh. Cena nese mylenku nelhostejnosti, ekl jej spoluzakladatel.

Krom toho, e protme kadou nominaci, tak tak ovujeme, zda jsou pbhy pravdiv, uvedl. Ve vboru jsou tak zstupci policie i hasi, kte se dostanou k potebnm datm. Vbor vyselektuje ti nominovan pbhy a nsledn veejnost ur hlasovnm vtze. Letos porota vybrala i tvrt osud. Ve tvrtm pbhu nen prvek nsil, ale je to velmi siln pbh nelhostejnosti, kter by v ns mla zstat, popisuje Vurst.

Sleno, potebujete pomoct? Jedna vta stla Michala Velka ivot

Vurst tak dodal, e si osobn mysl, e existuj dva projevy nelhostejnosti. Nen mi lhostejn, e nkdo napklad zneiuje ivotn prosted. A druh je, kdy se vedle m nco dje a j se neotom zdy, popsal Vurst.Ne kad chce ale bt ocenn a medializovn. Kad dritel ceny nakonec dod, e se zachoval jako normln lovk, uvedl Vurst.

Mylenku udlovn ceny Michala Velka vnukl Vtzslavu Vurstovi jeho syn. Volal mi a kal, e si dovede pedstavit, e by se mla dvat cena Michala Velka, upesnil spoluzakladatel. Cena pot vznikla asi do t dn od telefontu. Udlovn samotn ceny ale pedchzelo zaizovn. Museli jsme mt souhlas s pouitm jmna Michala Velka, upesnil. Kontaktovali jsme rodinu, ale tak druhou stranu – Eliku Sommerovou,
dodal.

Osudn z 2005

Ped estncti lety si na Karlov nmst pisedl ke dvacetilet Elice Sommerov David Lubina. Pistol j mil na bok. Opakoval, e pokud s nm nepjde, zmkne spou. Chtl penze a byl opil. Kolem el zrovna mu s korkem. Tehdy stiha TV Nova Michal Velek el manelce pro drek. Sleno, nepotebujete pomoc? Reakc byla okamit rna z pistole. Na zrann dvou stelnch ran Velek v nemocnici podlehl. Lubina je odsouzen na 25 let ve vzen.

Michal Velek, tehdy dvaaticetilet, pracoval jako stiha televize Nova, tam tak jako redaktorka pracovala jeho ena Iva. Starala se v t dob o jejich malou dcerku Valentinku.

Tiskov konference v den tragdie na mst inu.
TV Nova spolu s Nadac ADRA vyhlsily sbrku pro manelku a dceru a zrove oznmily zaloen Ceny Michala Velka na Karlov nmst v Praze. (13. z 2005)

Byl to pro ns obrovsk ok, nikdo z ns to nemohl pochopit, vzpomn na tragick den tehdej marketingov editelka Novy Miloslava Novkov, dnes editelka Corporate Affaires MAFRA. Michal byl hodn oblben. S Ivou a malou Valentinkou tvoili ideln rodinu. Dodnes si udlost pesn vybavuje: Prv toho 13. z odeel Michal z prce dv, zastoupili ho kolegov. Chtli oslavit vro svatby. Vzal proto Valentinku v korku do parku, aby Iva ve pipravila.

Nova jet ten den vyhlsila odmnu sto tisc korun za informace, kter povedou k dopaden vraha. Zrove ve spoluprci s Nadac Adra vyhlauje na tiskov konferenci pmo na mst, kde se tragick udlost stala, sbrku pro manelku a dcerku a zakld Cenu Michala Velka. Bylo to velmi dojemn, lid stli kolem toho msta a plakali. Ale snad jet dojemnj bylo, jak se zachovali kolegov z ostatnch televiz. Okamit volali z esk televize i Primy a ptali se, jak mohou pomoci. Jsem velmi hrd, e se nm podailo bez ohledu na vzjemnou konkurenci vechny ti televize propojit. Kolegiln podporovaly sil o dopaden vraha a Cenu podpoily, vzpomn Novkov.

We want to give thanks to the author of this article for this remarkable web content

Nelhostejnost by v ns mla zstat, k spoluzakladatel Ceny Michala Velka – iDNES.cz