Havlek: Domcnostem drcenm drahou energi pome stt finann dvkou – iDNES.cz

MPO a ER doporuuj, aby lid rychle peli od dodavatel posledn instance ke standardnmu dodavateli energi, podle Havlka budou mt lep cenui mohou lpe eit individuln problmy, napklad skrze spltkov kalende. Zrove bn dodavatel zlohy rozpotvaj na cel rok, zatmco DPI se d oekvanou spotebou na nsledujc plrok.

Pokud pejdou na standardnho dodavatele, on si me kupovat energii na del obdob, nikoli na krtk, kdy jsou ceny vysok, to znamen, e bude mt levnj energii, ekl Havlek.

Mimodn pomoc je konen zleitost, na kter jsme se s opozic shodli, ekl ministr s tm, e jej vi nechtl specifikovat. Jednat by se mlo o asi 400 a 500 tisc domcnost, nebudou to vak pouze klienti Bohemia Energy. Svelkou pravdpodobnost budou mt nrok ti, kdo maj monost erpat pspvek na bydlen, a ti, kte jsou v takzvan hmotn nouzi. Je to to, co se dneska propotv a bude v nsledujcch dnech zveejnno, doplnil.

Mimodn okamit pomoc je jednorzov dvka hmotn nouze. Pro jej pidlen se podle zkona zkoum pjem a majetek adatel a jejich blzkch i dal skutenosti. Zskat ji mohou jen osoby ve vn tsni.

Podle ministerstva prce a socilnch vc (MPSV) situaci mus eit MPO a ER vi dodavatelm energi. MPSV dle svho vyjden nem dn nstroje, s jejich pomoc by mohlo eit dopady zdraovn energi a vysokch zloh.

Elektina a plyn vrazn zdrauj. Dopad to na domcnosti i podniky. Novho dodavatele energi si mus hledat 900 tisc odbratel skupiny Bohemia Energy, kter skonila. Ukonen innosti oznmily i dal firmy.

Lid maj na nalezen novho dodavatele pl roku. Na tuto dobu je pebraj jin spolenosti. ada lid m te platit nsobn vy zlohy ne dosud. Pili jsme s mylenkou, kde je poteba zapojit dal resorty a zajistit, aby lid nedostvali tak pern faktury, ekl nmstek ministryn prce a socilnch vc Robin Povk.

Vyplcen dvek

Soubor opaten by ml obsahovat sociln dvky i dal kroky. Zstupci by jej mli pedstavit bhem nkolika dn. Pijdeme v du dn se sri jasnch opaten, kter lidem pomohou. Je poteba nepodlhat strachu. Vlda a cel politick reprezentace se shodnou na tom, e v du dn budou jasn opaten, aby se lid nedostvali do exekuc a dluhovch past, uvedl Povk. Podle nj by lid nemli podlhat momentlnm rychlm tlakm, aby okamit te hned platili zlohov faktury.

Lid mohou nyn pobrat dv dvky na bydlen. Pspvek pat mezi dvky sttn sociln podpory. Doshnou na nj ti, jim na pimen bydlen nesta 30 procent pjmu a v Praze 35 procent.

Dvka odpovd rozdlu mezi stanovenmi normativnmi nklady a 0,3 i 0,35nsobkem pjmu. Za pimenou bytovou plochu pro jednu osobu se povauje 38 metr tverench, pro dv 52, pro ti 68 a pro tyi a vc lid 82 metr. Doplatek je pro lidi v hmotn nouzi. M pak dorovnat vdaje na bydlen tak, aby adatelm zbylo na ivobyt.

Vlda kvli vysokm cenm energi minul tden schvlila nvrh novely zkona, kter od 1. ledna ptho roku umon snit u elektiny a plynu sazbu DPH na nulu, a to na cel nadchzejc rok. Novela zam do Snmovny. Nulov DPH bude platit na elektinu a plyn tak letos v listopadu a prosinci.

Zrove se kabinet shodl na tom, e domcnosti nebudou od ptho roku platit poplatek za obnoviteln zdroje do ve prmrn spoteby t megawatthodin, jde o stku maximln 1 500 korun za rok.

Kabinet tak schvlil nvrh na peveden sti penz z vnos z prodej emisnch povolenek do sttnho rozpotu. Celkov m jt asi o 17 miliard korun, kter chce nsledn pout na zmrnn socilnch dopad souasnho zvyovn cen energi.

Malov: Mimodn dvka nen mon een

Ministryn prce a socilnch vc Jana Malov (SSD) podala premira Andreje Babie (ANO) o svoln vldy kvli zdraen energi pro lidi, kte pili o stlho dodavatele. Podle n mus een navrhnout ministerstvo prmyslu a rozhodnout mus kabinet.

Malov nevid jako mon een krize vyplacen dvky mimodn okamit. Dvka mimodn okamit pomoci je testovan na pjem. Klienty u dodavatel posledn instance pravdpodobn nezashne. Muste doloit, e jste v hmotn nouzi, e nemte dn spory a pjmy. Nen to nstroj een situace, vysvtlila Malov.

Vlda se sejde a se doshne finln shody a vznikne program mimodn pomoci.

Andrej Babi premir pro TK

Jako nejlep een ministryn vid vyplacen dotac dodavatelm posledn instance. Dky penzm od sttu by snili zlohy. Druhou monost je podle fky resortu prce nvrh odbor na bezronou pjku od sttn banky. Tet variantou by mohly bt energoeky pro domcnosti.

S dotac pro dodavatele nesouhlas ministr Havlek. Pjky dodavatelm posledn instance nee situaci odbratel, je absurdn, aby stt vroval EZ, podporu potebuji domcnosti, ekl ministr. Za dobr een povauje vyplacen okamit mimodn pomoci lidem ohroenm energetickou chudobou. Podle Havlka to pedstavuje jasnou a rychlou pomoc.

Vlda pipravuje komplexn podporu. Zapojuje se ministerstvo financ pes DPH, ministerstvo prmyslu a obchodu pes odputn plateb za OZE (obnoviteln zdroje energi) a ministerstvo prce a socilnch vc, kter spolen se zmnnmi resorty pipravuje tzv. mimodnou okamitou pomoc pro domcnosti, kter jsou ohroeny energetickou chudobou. Pesn v souladu s doporuenm EU a dle dnen dohody zstupc zmnnch ministerstev, oznmil Babi. Jak bude finln shoda a program mimodn pomoci hotov, sejde se vlda, doplnil.

We wish to thank the author of this post for this outstanding web content

Havlek: Domcnostem drcenm drahou energi pome stt finann dvkou – iDNES.cz